Studia Śląskie tom 67 - okładka

Studia Śląskie tom 67

Spis treści

 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Profesor Stanisława Sochacka
 • Łucja Jarczak, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965-2006
 • Zofia Abramowicz, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa
 • Edward Breza, Niektóre rzadsze imiona męskie
 • Monika Choroś, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski
 • Aleksandra Cieślikowa, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady)
 • Jolanta Drwięga, Współczesne nazwy opolskich dróg
 • Ernst Eichler, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz (Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych)
 • Stanisław Gajda, Regionalna śląska edukacja kulturowo-językowa
 • Małgorzata Iżykowska, Perswazyjność ogłoszeń parafialnych z przełomu XIX i XX wieku
 • Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazwy miejscowości z formantem -ło
 • Anna Jedynak, Słownictwo kultury masowej w języku dzieci sześcioletnich – nazwy własne
 • Danuta Kopertowska, Językowo-wersyfikacyjne walory polskich kolęd
 • Danuta Lech-Kirstein, Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk
 • Michał Lis, Nazewnictwo miejscowe i dokumentacja przejawów polskości na Śląsku Opolskim w Leksykonie Polactwa w Niemczech
 • Krzysztof Lisiecki, Zanikanie niektórych wyrazów gwarowych w Kaletach (powiat tarnogórski)
 • Marzena Muszyńska, Rekcja dopełniaczowa czasowników w dziewiętnastowiecznych śląskich i mazurskich pieśniach ludowych
 • Krystyna Nowik, Stanisława i Stanisław w nazewnictwie polskim
 • Feliks Pluta, Gwara śląska w twórczości literackiej Jakuba Kani
 • Violetta Przybylska, Imiona zakonne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowincji nyskiej w XIX wieku
 • Lidia Przymuszała, Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich
 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Dawne pomorskie słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: glina, glinka
 • Janusz Siatkowski, Słowiańskie nazwy ‘skroni’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych
 • Rudolf Šrámek, Kastowsky —> Karstein —> Kaštovský. Osudy příjmení na Hlučínsku v Opavském Slezsku (Kastowsky —> Karstein —> Kaśtovský. Losy nazwisk w Kraiku Hulczyńskim na Śląsku Opawskim)
 • Bogusław Wyderka, Gwarowe śląskie nazwy ‘osoby skłonnej do płaczu’
Autorzy / Authors

Abramowicz Zofia, Breza Edward, Cieślikowa Aleksandra, Drwięga Jolanta, Eichler Ernst, Gajda Stanisław, Iżykowska Małgorzata, Jakus-Borkowa Ewa, Jarczak Łucja, Jedynak Anna, Kopertowska Danuta, Lech-Kirstein Danuta, Lis Michał, Lisiecki Krzysztof, Monika Choroś, Muszyńska Marzena, Nowik Krystyna, Pluta Feliks, Przymuszała Lidia, Rzetelska-Feleszko Ewa, Siatkowski Janusz, Šrámek Rudolf, Violetta Przybylska, Wyderka Bogusław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

286