Redakcja

Rada Redakcyjna

Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski), Wiesław Drobek (Politechnika Opolska), Krzysztof Frysztacki (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski), Dan Gawrecki (Uniwersytet Opolski), ks. Andrzej Hanich (Instytut Śląski), Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zdeněk Jirásek (Slezská Univerzita v Opavě), Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), Michał Lis (Instytut Śląski), Krzysztof Malik (Politechnika Opolska), Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski), Eduard Mühle (Universität Münster), Stanisław S. Nicieja (Uniwersytet Opolski), Robert Rauziński (Instytut Śląski), Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu), Stanisława Sochacka (Instytut Śląski), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Maria W. Wanatowicz (Uniwersytet Śląski), Klaus Ziemer (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Rudolf Žáček (Slezská Univerzita v Opavě)

Komitet Redakcyjny
Bartosz Kuświk (redaktor naczelny), Bernard Linek, Michał Lis, Piotr Pałys, Robert Rauziński, Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Katarzyna Widera, Robert Wieczorek (sekretarz redakcji), Bogusław Wyderka

Redaktorzy tematyczni
Brygida Solga (nauki społeczne), Bartosz Kuświk (nauki humanistyczne)

Redaktor językowy
Agata Haas


Pobierz: formularz recenzyjny


Proces recenzyjny

 1. Cała zawartość czasopisma jest poddawana procesowi recenzji / wszystkie artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma „Studia Śląskie” poddawane są procesowi recenzji naukowych.
 2. Recenzent: „zewnętrzny ekspert, wybrany przez redakcję do dostarczenia pisemnej opinii na temat artykułu, mającej na celu ulepszenie studium/pracy”.
 3. Recenzja: „uzyskiwanie rady od recenzentów odnośnie do poszczególnych rękopisów”.
 4. Redakcja oraz recenzenci są zobowiązani do wydawania obiektywnych osądów i werdyktów. Umożliwione jest to poprzez procedurę podwójnie ślepej recenzji oraz poprzez dobór recenzentów spoza miejsca pracy autora artykułu.
 5. Recenzenci są także zobowiązani do zachowania poufności względem artykułu, który został przesłany im do oceny. Oznacza to m.in. niewykorzystywanie danych, argumentów ani interpretacji zawartych w recenzowanym artykule przed jego publikacją.
 6. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisanymi jako „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” teksty składane do „Studiów Śląskich” podlegają procedurze recenzyjnej. Najważniejsze zasady:
  1. Teksty poddawane są wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej przez redakcję pisma.
  2. Teksty są recenzowane poufnie i anonimowo przez dwóch zewnętrznych recenzentów z zastosowaniem zasady „podwójnej ślepej recenzji” (tzn. recenzenci nie wiedzą, kim jest autor, a autor nie zna nazwisk recenzentów).
  3. Recenzenci nie są zatrudnieni w tej samej placówce co autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Recenzje dostarczane przez recenzentów są wykonywane bezzwłocznie, odnosząc się do artykułu trafnie, uprzejmie, bez uprzedzeń, a zawarte w nich oceny są uzasadnione.
  6. Recenzenci są zobowiązani zgłaszać redakcji wszelkie podejrzenia odnośnie do nieetycznego postępowania autora artykułu.
 7. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzentów.
 8. Lista recenzentów tomu i zasady recenzowania podawane są do publicznej wiadomości na stronie pisma.
 9. Redakcja „Studiów Śląskich” publikuje roczne statystyki proporcji liczby artykułów złożonych do artykułów opublikowanych.

Lista recenzentów

(R. 2020, t. 86–87)
Konrad Białecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Ciesielski ((Uniwersytet Opolski), Maciej Korkuć (IPN Kraków), Jerzy Sierociuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Teresa Sołdra-Gwiżdż (Uniwersytet Opolski), Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2019, t. 84–85)
Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Opolski), Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Bogusław Tracz (IPN Katowice)

(R. 2018, t. 82–83)
Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Bogusław Tracz (IPN Katowice)

(R. 2017, t. 80–81)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Marian Mitręga (Uniwersytet Śląski), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Zdzisław Pisz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2016, t. 78–79)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2015, t. 76–77)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

Redaktorzy tematyczni: Piotr Madajczyk (nauki polityczne), Stanisław Senft (historia), Bogusław Wyderka (językoznawstwo)

(R. 2014, t. 74–75)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg)

(R. 2013, t. 72–73)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakt z redakcją

Adres pocztowy:
Redakcja „Studiów Śląskich”
Instytut Śląski
ul. Piastowska 17
45-082 Opole

Adres elektroniczny:
sekretariat@instytutslaski.pl
b.kuswik@instytutslaski.pl