Informacje dla Autorów

Plan wydawniczy/Call for papers

„Studia Śląskie” są półrocznikiem. Nabór tekstów trwa ciągle.

Autorzy – prawa, obowiązki i rady dla autorów

1. „Studia Śląskie” publikują oryginalne studia, artykuły materiałowe i przyczynki naukowe. Zakazana jest publikacja wyników tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie.

I. Autor, składając artykuł do publikacji w „Studiach Śląskich”, dołącza oświadczenie, że artykuł jest wynikiem oryginalnej pracy, której rezultaty zostały złożone do publikacji tylko w „Studiach Śląskich”.

2. Teksty można przesłać w formie elektronicznej na adres redaktora: b.kuswik@instytutslaski.com bądź tradycyjnej (wraz z płytą CD) na adres redakcji w dowolnej wersji edytora MS Word dla systemu Windows. Obok nazwiska i imienia należy podać nazwę placówki naukowej, z którą związany jest autor, identyfikator ORCID oraz możliwe sposoby kontaktu (adres, e-mail, telefon).

3. Wszystkie artykuły przesłane do redakcji „Studiów Śląskich” celem opublikowania ich na łamach czasopisma utrzymywane są w poufności do czasu ich opublikowania. Oznacza to m.in. niewykorzystywanie danych, argumentów ani interpretacji zawartych w artykule do czasu jego publikacji.

4. Redakcja „Studiów Śląskich” nie pobiera opłat za przyjęcie artykułu ani proces jego oceny (recenzji artykułu) – koszty prac związanych z oceną tekstu pokrywa wydawca „Studiów Śląskich”, tj. Instytut Śląski.

5. Autor może przesłać redakcji propozycje recenzentów dla złożonego przez siebie artykułu, ale propozycja taka nie jest w żaden sposób zobowiązująca dla redakcji

6. Autor, który złożył tekst do publikacji w „Studiach Śląskich”, jest zobowiązany do uczestniczenia w całym procesie recenzyjnym artykułu.

7. Autor jest zobligowany do prostowania błędów.

8. Wszyscy autorzy artykułu muszą mieć istotny wkład w powstanie pracy.

9. OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU (.DOCX)

I. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak np. ghostwriting, guest authorship (katalog niedozwolonych praktyk), redakcja zgodnie z zaleceniami MNiSW wprowadziła poniższe rozwiązania:

a. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) – przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

b. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting (pominięcia wkładu innej osoby) i guest authorship (znikomego bądź żadnego udziału autora/współautora) oraz innych złych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.), jak również z publikacją tej informacji w czasopiśmie i na stronie internetowej „Studiów Śląskich”.

10. WYMAGANIA ODNOŚNIE DO FORMATOWANIA TEKSTU I SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

I. Artykuł nie powinien przekraczać 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków wraz ze spacjami). Układ tekstu: 30 wersów na stronę, po około 60 znaków w wersie.

II. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim nieprzekraczające pół strony. Jeśli to nie sprawia trudności, również jego ewentualne tłumaczenie w języku niemieckim i angielskim.

III. Artykuł powinien zawierać również słowa kluczowe oraz wykaz cytowanej literatury (w formie bibliografii załącznikowej).

IV. Sugerowany sposób sporządzenia przypisów:

a. Powołując się po raz pierwszy, należy podać: inicjał imienia i nazwisko autora, cały tytuł wyróżniony kursywą, miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy należy rozdzielić przecinkiem. W przypadku kilku pozycji należy rozdzielić je średnikiem.

b. W pracach zbiorowych po tytule należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone formułą „pod red.” bądź „opr.”, zgodnie z opisem na stronie tytułowej.

c. Przy kolejnych cytowaniach po nazwisku należy podać łaciński skrót op.cit. Także w innych sytuacjach należy używać skrótów łacińskich, takich jak: ibid., idem, eadem. W przypadku cytowania kilku pozycji tego samego autora należy podawać skrócone formy tytułów.

d. Przy czasopismach należy podać rok i numer periodyku, ewentualnie także datę dzienną.

e. Przy źródłach pochodzących z Internetu należy podać również datę dostępu.

f. Szczegółowe instrukcje dotyczące sporządzania odwołań i bibliografii znajdują się pod adresem:

Zasady redakcyjne

V. Redakcja zastrzega sobie możliwość zwrotu artykułów do uzupełnienia i dokonania za zgodą autora skrótów w tekście.

Wyszukiwanie zaawansowane