Etyka publikowania w „Studiach Śląskich”

1. Polityka

I. Decyzje redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji są oparte wyłącznie na podstawie istotności, oryginalności, jasności artykułu oraz jego zgodności z profilem czasopisma.
II. Studiom kwestionującym artykuły, które wcześniej zostały opublikowane na łamach „Studiów Śląskich”, będzie nadawany priorytet w procesie oceny redakcyjnej i recenzenckiej.
III. Studia, w których postawione hipotezy zostały sfalsyfikowane lub w których zostały uzyskane negatywne wyniki, nie będą z tego względu odrzucane.
IV. Wszystkie artykuły przed publikacją są recenzowane, przy uwzględnieniu możliwości powiązanych lub konfliktowych interesów.
V. Wszelkie artykuły złożone do redakcji są traktowane poufnie.
VI. W razie wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule redakcja dołoży wszelkich starań, aby jasno i szybko sprostować zaistniałe błędy.

2. Etyka

I. Redakcja podejmuje rozważne kroki w celu identyfikacji i zapobiegania publikacji artykułów, których dotyczy niewłaściwe postępowanie autorów. Szczególna uwaga zwrócona jest na eliminowanie zjawisk takich jak ghost authorship, guest authorship, text recycling, wielokrotne publikowanie wyników, plagiat itd.
II. Wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania będą rozpatrywane przez redakcję ostrożnie i proporcjonalnie do zarzutu.
III. W razie pojawienia się zarzutów dotyczących złych praktyk redakcja wstrzyma publikację artykułu do wyjaśnienia sytuacji, a następnie w zależności od stanu faktycznego odrzuci, skieruje do poprawek lub opublikuje artykuł. Redakcja będzie informować na bieżąco wszystkich autorów o wszelkich zarzutach dotyczących niewłaściwych praktyk pojawiających się względem ich postępowania.
IV. Wydawca i redaktorzy czasopisma wyrażają gotowość publikacji wszelkich niezbędnych poprawek, sprostowań, wyjaśnień i przeprosin.
V. Sankcje w przypadku wykrycia niewłaściwego postępowania autora:

   1. List skierowany do autora wyjaśniający rozbieżność pomiędzy zasadami wyznawanymi przez redakcję i postępowaniem autora.
   2. List upominający i ostrzegający autora względem przyszłego postępowania.
   3. Oficjalny list wystosowany do ważnych instytucji, fundacji lub stowarzyszeń naukowych zawierający informacje o wykrytym przypadku niewłaściwych praktyk.
   4. Publikacja informacji o powtórzonej publikacji lub plagiacie na stronie internetowej i na łamach czasopisma.
   5. Publikacja opisująca szczegóły niewłaściwego postępowania.
   6. Odmowa przyjmowania prac składanych przez danego autora, jednostkę, instytucję odpowiedzialną za niewłaściwe postępowanie w określonym przedziale czasu.
   7. Formalne wycofanie artykułu z literatury naukowej i poinformowanie innych wydawców, redakcji oraz instytucji indeksujących autorów.

Wyszukiwanie zaawansowane