Studia śląskie 85 - okładka

Studia Śląskie tom 85

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

 • Krzysztof Gwóźdź, Działalność Bractwa Strzeleckiego w Opolu (Schützengilde zu Oppeln) na przykładzie uroczystości związkowych i jubileuszowych organizowanych w latach 1885–1936
 • Bernard Linek, Początek rozpadu. Sytuacja społeczno-polityczna na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po zakończeniu I wojny światowej (listopad 1918 r.–sierpień 1919 r.)
 • Karl Heinrich Pohl, Kein Frieden mit Polen? Zur deutschen Locarnopolitik 1925: Überlegungen aus deutscher Perspektive [Bez pokoju z Polską? Wokół niemieckiej polityki w dobie Locarno (1925): rozważania z niemieckiej perspektywy]
 • Tomasz Przerwa, Budowa Autostrady Rzeszy w rejonie Góry św. Anny i plany przebudowy tamtejszej sieci drogowej (1938–1942)

MISCELLANEA I MATERIAŁY

 • Mariusz Pucia, Pogranicze śląskie w nagraniach Paula Schmidta z 1913 roku
 • Kamil Frączkiewicz, Delegacje Robotnicze Komunistycznej Partii Niemiec do Związku Sowieckiego – zarys problemu
 • Zbigniew Bereszyński, Pod znakiem dynamicznego rozwoju. Strategia gospodarcza PZPR po grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Część 3. Od prób korekty („manewr gospodarczy”) do otwartego kryzysu. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim pomiędzy Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80
 • Karol Chwastek, Strajk w kopalni „Julian” w dniach 13–17 grudnia 1981 roku

PRZEGLĄDY

 • Zbigniew Bereszyński, Średniowieczne i wczesnonowożytne założenia obronno-rezydencjonalne i ich relikty na Śląsku. Uwagi na marginesie publikacji: Dominik Nowakowski, Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, Wrocław 2017, s. 609
 • Monika Choroś, Sprawozdanie z konferencji „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim”, Opole 16 X 2019 rok

IN MEMORIAM

 • Kazimierz Szczygielski (1946–2019) (Robert Rauziński, Brygida Solga)
Autorzy / Authors

Brygida Solga, Choroś Monika, Karl Heinrich Pohl, Karol Chwastek, Krzysztof Gwóźdź, Linek Bernard, Mariusz Pucia, Robert Rauziński, Tomasz Przerwa, Zbigniew Bereszyński

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek