Studia Śląskie tom 15 - okładka

Studia Śląskie tom 15

Spis treści

 • Andrzej Brożek, Udział niemieckich czynników oficjalnych na Śląsku w przygotowaniu memoriału Die Not der Preussischen Ostprovinzen
 • Rudolf Buchała, Integralny związek stabilności granic i bezpieczeństwa w Europie
 • Józef Byczkowski, Walka polskiej ludności ewangelickiej z germanizacją na terenie parafii Mąkoszyce na Śląsku w XIX wieku
 • Jerzy Czupiał, Z badań nad rolą państwa w początkowym okresie uprzemysłowienia Śląska
 • Jerzy Dietl, Handel wiejski w warunkach industrializacji
 • Wacław Długoborski, Śląsk w przemyśle ciężkim ziem polskich XIX wieku
 • Stefan Golachowski, Struktura przestrzenna warstw społecznych na Śląsku na tle struktury krajowej
 • Józef Góralczyk, Specyfika rolniczego procesu gospodarczego w województwie opolskim (ujęcie syntetyczne)
 • Alfred Hornig, Z zagadnień struktury przestrzennej krajowej żeglugi wodnej śródlądowej
 • Zbigniew Kowalski, Podstawowe problemy rozwoju organizacyjnego PPR na Śląsku Opolskim w latach 1945—1946
 • Janusz Kroszel, Dynamika i rozmieszczenie nakładów inwestycyjnych w Polsce na urządzenia socjalne i kulturalne z uwzględnieniem sytuacji w tej dziedzinie w województwie opolskim
 • Krzysztof Kwaśniewski, Polski patriotyzm Ślązaków
 • Władysław Markiewicz, Psychospołeczne i polityczne źródła nasilenia nacjonalizmu w NRF
 • Bogusław Olszewski, Miejsce Śląska w interwencjonizmie gospodarczym Republiki Weimarskiej
 • Jan Rajman, Procesy urbanizacyjne w zewnętrznych strefach aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 • Robert Rauziński, Struktura kadr kwalifikowanych w Polsce Południowo-Zachodniej w latach 1956—1968
 • Bolesław Reiner, Z badań nad sytuacją prawną mniejszości wyznaniowych w województwie śląskim (1922—1939)
 • Stanisław Rospond, Fort mit der polnischen Fassade (Germanizacja nazewnictwa śląskiego w oświetleniu prawnym)
 • Dorota Simonides, Społeczna funkcja śląskiego folkloru (na przykładzie prozy ludowej)
 • Alojzy Targ, Tajna akcja społeczna śląskiego harcerstwa żeńskiego w okresie okupacji
 • Bibliografia prac Profesora Doktora Józefa Kokota
 • Streszczenia
Autorzy / Authors

Brożek Andrzej, Buchała Rudolf, Byczkowski Józef, Czupiał Jerzy, Dietl Jerzy, Długoborski Wacław, Golachowski Stefan, Góralczyk Józef, Hornig Alfred, Kowalski Zbigniew, Kroszel Janusz, Kwaśniewski Krzysztof, Markiewicz Władysław, Olszewski Bogusław, Rajman Jan, Rauziński Robert, Reiner Bolesław, Simonides Dorota, Stanisław Rospond, Targ Alojzy

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Andrzej Brożek, Bolesław Reiner, Janusz Kroszel, Stanisław Rospond

Liczba stron / Number of pages

504