Studia Śląskie tom 57 - okładka

Studia Śląskie tom 57

Spis treści

 • Wstęp
 • Michał Lis, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994)
 • Adam Suchoński, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka
 • Stanisława Sochacka, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim
 • Kazimierz Orzechowski, Oberschlesische Separation. Przyczynek do dziejów daninowego systemu dawnego Śląska
 • Karol Jonca, Emigracja ze Śląska Opolskiego do Teksasu (1853-1857)
 • Karol Fiedor, Rolnictwo Austro-Węgier do końca I wojny światowej
 • Wiesława Korzeniowska, Udział wielkiej własności w przemianach gospodarczych Górnego Śląska drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku
 • Zbigniew Kwaśny, Ludność Wrzeszczyna w 1840 roku
 • Włodzimierz Kaczorowski, W 200. rocznicę urodzin. Wkład Vincenza Priessnitza z Jesenika w rozwój fizjatrii europejskiej
 • Halina Florkowska-Frančić, Kontakty Zygmunta Miłkowskiego z Polonią amerykańską
 • Mieczysław Pater, „Gwiazda” – tygodnik ilustrowany Zygmunta Marwega w świetle pruskich źródeł urzędowych
 • Adam Galos, O genezie uchwalenia paragrafu językowego (1906-1907)
 • Zdeněk Jirásek, Odraz národněpolitických postojů v dějepisectvÍ českého Slezska (Odzwierciedlenie postaw narodowopolitycznych w dziejopisarstwie czeskiego Śląska)
 • Mieczysław Wrzosek, Poszukiwanie szans wystąpienia amerykańskiego Związku Sokołów Polskich w zbrojnej walce o niepodległość Polski. Sierpień 1914-wrzesień 1915
 • Bolesław Woszczyński, Źródła proweniencji wojskowej do dziejów powstań śląskich
 • Marek Czapliński, Strzegomska krwawa niedziela – błąd władzy, zaplanowane starcie, czy wynik „psychologii tłumu”?
 • Wanda Musialik, Cechy polskiej ludności napływowej na Śląsku w okresie międzywojennym (w opinii członków elit Kościoła katolickiego)
 • Dan Gawrecki, Německá emigrace na Krnovsku v letech 1933-1938 (Emigracja niemiecka w powiecie karniowskim (Krnov, Jagerendorf) w latach 1933-1938)
 • Mirosław Cygański, Narastający kryzys w stosunkach Czechosłowacji z Niemcami i Polską w latach 1933-1938
 • Władysław Jacher, Procesy adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku
 • Krystian Heffner, Imigracja z Niemiec jako następstwo emigracji z Górnego Śląska
 • Wiesław Lesiuk, Polscy imigranci w Niemczech – motywy, okoliczności, uwarunkowania, konsekwencje
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Sytuacja oraz oczekiwania Polaków osiadłych w RFN
 • Hieronim Kubiak, III Rzeczpospolita wobec potrzeb oświatowych polskich mniejszości narodowych i środowisk polonijnych
 • Monika Gruchmanowa, O zanikającej śląskiej enklawie w Independence, Wisconsin w USA
Autorzy / Authors

Cygański Mirosław, Czapliński Marek, Fiedor Karol, Florkowska-Frančić Halina, Galos Adam, Gawrecki Dan, Heffner Krystian, Jacher Władysław, Jirásek Zdeněk, Jonca Karol, Kaczorowski Włodzimierz, Korzeniowska Wiesława, Kubiak Hieronim, Kwaśny Zbigniew, Lesiuk Wiesław, Lis Michał, Monika Gruchmanowa, Musialik Wanda, Orzechowski Kazimierz, Pater Mieczysław, Sochacka Stanisława, Suchoński Adam, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Woszczyński Bolesław, Wrzosek Mieczysław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Wiesław Lesiuk

Liczba stron / Number of pages

426