Studia Śląskie tom 42 - okładka

Studia Śląskie tom 42

Spis treści

 • Wiesław Lesiuk, Franciszek Hawranek (1919 – 1981)
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia prac profesora doktora habilitowanego Franciszka Hawranka 1959-1982
 • Zbigniew Biliński, Szkolnictwo podstawowe ziemi klucziborskiej w latach 1945-1975
 • Henryk Borek, Periodyzacja dziejów polszczyzny na Śląsku
 • Andrzej Brożek, O oddziale Selbstschutzu internowanym przez Czechosłowację w okresie III powstania śląskiego
 • Bogdan Cimała, Religijne, demograficzne, językowe i geograficzne argumenty w polskiej propagandzie plebiscytowej
 • Antoni Czubiński, Problem tzw. separatyzmu dzielnicowego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1926
 • Ryszard Dermin, Organizacje obronne górnośląskiego okręgu KPD w latach 1923-1933
 • Karol Fiedor, Prasa polska okresu .międzywojennego o Karlu Ossietzkim
 • Romuald Gelles, Początki działalności Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu (1920 r.)
 • Karol Jonca, Ze stuidiów nad doktryną „wojny na dwóch frontach” Helmutha von Moltkego Starszego (1871-1873)
 • Alfred Konieczny, Ewakuacja niemieckich więzień na Dolnym Śląsku w 1945 r.
 • Zbigniew Kowalski, Udział organizacji młodzieżowych w pracy kulturalno-oświatowej i repolonizacyjnej na Śląsku Opolskim (1945-1948)
 • Michał Lis, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku Opolskim w latach 1922-1933
 • Jan Łączewski, Michał Grażyński jako reprezentant „idei zachodniej” w obozie piłsudczykowskim
 • Bożena Malec-Masnyk, Stanowisko górnośląskiej PPS wobec plebiscytu w świetle „Gazety Robotniczej” a lat 1919-1921
 • Ryszard Miążek, Odnowienie unii PPS zaboru pruskiego z SPD w 1906
 • Wanda Musialik, Rekrutacja do szkół mniejszościowych w województwie śląskim w latach 1930-1939
 • Grażyna Pańko, Miejsce szkoły polskiej w życiu Polaków w Czechosłowacji w okresie międzywojennym
 • Mieczysław Pater, Zagadnienie języka i kultury niemieckiej na Śląska w świetle polemik publicystycznych 1861 r.
 • Kazimierz Popiołek, Rozwój polskiej świadomości narodowej na Śląsku
 • Stanisław Senft, Sześcioletni plan industrializacji w przemyśle województwa opolskiego 1950-1955
 • Damian Tomczyk, Organizacje cechowe Namysłowa w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII w.
 • Mieczysław Wrzosek, Z dziejów polskiego ruchu wojskowego w rosyjskiej 2 armii w 1917 r.
 • Władysław Zieliński, Anatomia działalności związkowej organizacji robotniczej na Górnym Śląsku
Autorzy / Authors

Biliński Zbigniew, Borek Henryk, Brożek Andrzej, Cimała Bogdan, Czubiński Antoni, Dermin Ryszard, Fiedor Karol, Jonca Karol, Konieczny Alfred, Kowalski Zbigniew, Lesiuk Wiesław, Lis Michał, Malec-Masnyk Bożena, Miążek Ryszard, Musialik Wanda, Pańko Grażyna, Pater Mieczysław, Popiołek Kazimierz, Romuald Gelles, Senft Stanisław, Tomczyk Damian, Wrzosek Mieczysław, Wyglenda Ewa, Zieliński Władysław, Łączewski Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

508