Studia Śląskie tom 26 - okładka

Studia Śląskie tom 26

Spis treści

 • Henryk Borek, Trzydzieści lat służby dla Śląska
 • Bibliografia prac śląskoznawczych Stanisława Rosponda za lata 1945—1973 (zestawił Henryk Borek)
 • Irena Bajerowa, Znaczenie normy teoretycznej w zmianach ortografii XIX wieku
 • Józef Bar, Uwagi o kulturze żywego słowa w programie języka polskiego szkoły średniej i w praktyce szkolnej
 • Stanisław Bąk, Śląskie nazwisko Rzitka
 • Franciszek Bizoń, Górnołużyckie błuki
 • Stanisław Borawski, Jeszcze o Kowalskim (Repartycja geograficzna nazwisk Kowalski i Nowak)
 • Henryk Borek, Imiona w śląskich pieśniach ludowych
 • Teresa Bulicz, Nazwy osobowe o formie zrostu z partykułą w członie pierwszym (O śląskim nazwisku Lecybyl)
 • Walenty Dobrzyński, Formant -ę, -ęta we współczesnym języku ogólnopolskim
 • Stanisław Gajda, Uwagi o stylu naukowym
 • Tekla Gondecka, Prace językoznawcze Jerzego Samuela Bandtkiego
 • Hubert Górnowicz, O niektórych nazwach miejscowych Pomorza Gdańskiego
 • Marian Kaczmarek, Comparatio jako dominanta stylistyczna Ojczystego wiersza Samuela Twardowskiego
 • Stanisław Kochman, Z zagadnień czesko-polsko-wschodniosłowiańskich związków leksykalnych
 • Józef Kokot, O perspektywach dyskusji podręcznikowej Polska—RFN
 • Leon Komincz, Znaczenie a rzeczywistość pozajęzykowa
 • Jerzy Kopeć, Z problematyki monografii językowo-stylistycznej
 • Alina Kowalska, Zeznania sądowe ze Śląska z roku 1579
 • Bogusław Kreja, Słowotwórcza rola fleksji we współczesnym języku polskim
 • Władysław Kuraszkiewicz, Oboczności akcentowe typu wieliki — wielki, aże — aż, iże — iż w Rozmyślaniach dominikańskich
 • Krystyna Kwaśniewska-Mżyk, Wybrane formy fleksyjne rzeczownika w dramatach Franciszka Karpińskiego
 • Jan Miodek, O pełną wiedzę wyraźną w językowym poradnictwie
 • Kazimierz Orzechowski, Zjazdy miast na Śląsku w czasach jagiellońskich
 • Władysław Paryl, O zanikaniu mazurzenia w mowie osiedleńców z Żywieckiego w Sidzinie w powiecie grodkowskim
 • Feliks Pluta, Nazwiska w księgach chrztów z Kierpnia w powiecie prudnickim (1655—1775)
 • Jerzy Pośpiech, Folklorystyka śląska w pracach Władysława Nehringa
 • Leokadia Pośpiechowa, Stanisław Wyspiański i Włodzimierz Tetmajer. Powinowactwa i wpływy
 • Dorota Simonides, Zmiana — gwarancją żywotności folkloru
 • Otylia Słomczyńska, Antoni Belica — pierwszy polski księgarz w Opolu
 • Stanisława Sochacka, Polskie nazwy terenowe na XIX-wiecznych mapach katastralnych powiatu opolskiego
 • Władysław Studencki, O wielogatunkowości dzieła literackiego
 • Piotr Świerc, Juliusz Roger
 • Stefan Warchoł, O nazwach miejscowych i terenowych typu Wąkop, Wąsosz
 • Janina Węgier, Postacie Niemców i parodia ich sposobu mówienia w komediach oświeceniowych
 • Barbara Wołowik, Nazwy nauczyciela domowego, prywatnego
 • Henryk Wopiński, O przejściu ŕ ≥ rz (ž || š), ļ ≥ ṷ w mowie byłych górali bukowińskich z Rumunii
 • Jan Zaremba, Polak w Szląsko jako utwór śląskiej literatury mieszczańskiej
 • Bogusława Żabska, Wyróżnik leksykalny nazwisk prymarnych
 • Wykaz ważniejszych skrótów
Autorzy / Authors

Bajerowa Irena, Bąk Stanisław, Bar Józef, Bizoń Franciszek, Borawski Stanisław, Borek Henryk, Bulicz Teresa, Dobrzyński Walenty, Gajda Stanisław, Górnowicz Hubert, Kaczmarek Marian, Kochman Stanisław, Kokot Józef, Komincz Leon, Kopeć Jerzy, Kowalska Alina, Kreja Bogusław, Kuraszkiewicz Władysław, Kwaśniewska-Mżyk Krystyna, Miodek Jan, Orzechowski Kazimierz, Paryl Władysław, Pluta Feliks, Pośpiech Jerzy, Pośpiechowa Leokadia, Simonides Dorota, Sochacka Stanisława, Studencki Władysław, Świerc Piotr, Słomczyńska Otylia, Tekla Gondecka, Warchoł Stefan, Węgier Janina, Wopiński Henryk, Wołowik Barbara, Żabska Bogusława, Zaremba Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

393

Font Resize
Kontrast