Studia Śląskie tom 20 - okładka

Studia Śląskie tom 20

Spis treści

 • Od redakcji
 • Stanisława Barącz, Kryzysy agrarne w rolnictwie śląskim okresu kapitalizmu
 • Karol J. Błahut, Niemiecki kredyt inwestycyjny z 30 września 1938 roku jako narzędzie polityki handlowej Trzeciej Rzeszy w stosunkach z Polską
 • Andrzej Brożek, Z najstarszych polskich relacji prasowych o pionierach górnośląskich w Teksasie
 • Jerzy Czupiał, Ekonomiści w wielkim przemyśle. Z badań nad kadrą ekonomistów w południowo-zachodnim regionie Polski
 • Władysław Dziewulski, Górny Śląsk a powstanie listopadowe
 • Stefan Golachowski, Nad urbarzem chrzelickim
 • Wanda Iżyk, Związki między potencjałem produkcyjnym ą czynnikiem ludzkim w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym
 • Edward Jędrzejewski, Hitlerowska doktryna prawno-polityczna o założeniach ustroju Trzeciej Rzeszy
 • Karol Jonca, Doktryna polityczna arystokratycznej „opozycji” antyhitlerowskiej na Śląsku (1940—1944). Spór wokół „Kreisauer Kreis”
 • Jan Jończyk, Problemy prawa pracy PRL w latach 1956—1970
 • Edmund Klein, Rząd pruski wobec antypolskiego ustawodawstwa na Górnym Śląsku w okresie niemieckiej rewolucji listopadowej (Losy nieopublikowanej proklamacji rządu pruskiego do Górnoślązaków)
 • Józef Kokot, Stereotypy historyczne
 • Alfred Konieczny, Wysiedlenia ludności polskiej powiatu żywieckiego w 1940 roku (Saybusch Aktion)
 • Andrzej Kudłaszyk, Koncepcje polityczne współtwórcy polskiego ruchu ludowego Bolesława Wysłoucha (z 1886 roku)
 • Manfred Kutyma, Aspiracje zawodowe a zróżnicowanie społeczno-regionalne ludności Śląska Opolskiego
 • Tadeusz Ładogórski, Próby określenia polsko-niemieckiej granicy językowej na Dolnym Śląsku w XVI wieku
 • Józef Matuszewski, Perna i berna
 • Bogusław Olszewski, Narodowościowe aspekty polityki interwencyjnej republiki weimarskiej na Śląsku w świetle niektórych dokumentów niemieckich
 • Kazimierz Orzechowski, Zgromadzenia trybunalskie. Ze studiów nad systemem reprezentacji stanowej feudalnego Śląska
 • Franciszek Połomski, Sądy do spraw sterylizacji w Trzeciej Rzeszy (1933—1945)
 • Bolesław Reiner, Zmiany organizacji administracji kościoła katolickiego na Śląsku w XIX i XX wieku (Z badań nad ustrojem wyznaniowym)
 • Stanisław Rospond, Informacje i dezinformacje co do polsko-niemieckiej granicy językowej na Śląsku w XIX wieku
 • Norbert Słopecki, Eksport z górnośląskiego hutnictwa do ZSRR na tle polsko-radzieckich stosunków gospodarczych lat międzywojennych
 • Władysław Sobociński, Struktura społeczno-prawna Księstwa Warszawskiego
 • Herbert Szurgacz, Niektóre zagadnienia pracy przymusowej Polaków w okresie II wojny światowej we współczesnej literaturze zachodnioniemieckiej
 • Alojzy Targ, Kult Tadeusza Kościuszki na Śląsku
 • Jan Wąsicki, Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806
 • Leszek Winowski, Innowiercy w średniowiecznych wyobrażeniach i legendach
Autorzy / Authors

Barącz Stanisława, Brożek Andrzej, Błahut Karol, Czupiał Jerzy, Dziewulski Władysław, Golachowski Stefan, Iżyk Wanda, Jędrzejewski Edward, Jonca Karol, Jończyk Jan, Klein Edmund, Kokot Józef, Konieczny Alfred, Kudłaszyk Andrzej, Kutyma Manfred, Matuszewski Józef, Olszewski Bogusław, Orzechowski Kazimierz, Połomski Franciszek, Reiner Bolesław, Sobociński Władysław, Stanisław Rospond, Szurgacz Herbert, Słopecki Norbert, Targ Alojzy, Wąsicki Jan, Winowski Leszek, Ładogórski Tadeusz

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

544